Spojená škola, SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Spojená škola, SNP 30, Ivanka pri Dunaji

SNP 30
90028 Ivanka pri Dunaji
IČO: 42128919

Informácie o inštitúcii Spojená škola, SNP 30, Ivanka pri Dunaji

História školy

 

Obec Ivanka pri Dunaji leží v rovinatej oblasti Podunajskej nížiny, južne od cesty Bratislava - Senec, 10 km od Bratislavy. Nachádza sa v teplej a suchej oblasti s miernou zimou a s najväčším počtom slnečných dní v roku. Územie Ivanky pokrýva bohaté rastlinstvo riečnych nív a lužných lesov. Biotop katastra obce vytvára vhodné podmienky pre život vzácnych živočíšnych druhov hmyzu, rýb, poľovnej zveri a vtáctva. Ivanka pri Dunaji a jej okolie poskytuje nádherné prírodné scenérie na vychádzky v každom ročnom období. Stáva sa zaujímavou lokalitou pre bývanie na vidieku.

SOŠ v Ivanke pri Dunaji jestvuje od r. 1961. V priebehu svojej existencie zmenila niekoľkokrát svoj názov a čiastočne aj orientáciu. Pôvodne vznikla škola so zameraním na hydinárstvo ako reakcia na potreby kvalifikovaných odborníkov v hydinárskej veľkovýrobe. Bola jediná s celoslovenskou pôsobnosťou.

Od roku 1974 bolo na školu delimitované Poľnohospodárske odborné učilište z Podunajských Biskupíc. Na strednom odbornom učilišti boli učebné odbory: hydinár, mechanizátor, poľnohospodár, v súčasnosti pribudol odbor so zameraním na chov koní a jazdectvo.

Učebné a študijné odbory sa menili a rozširovali v súvislosti so súčasnými a perspektívnymi potrebami spoločenskej praxe. Študijný odbor hydinárstvo prerástol do odboru agropodnikanie so zameraním na farmárstvo a neskôr sa rozšíril aj o chov koní a jazdectvo a od roku 2007 aj o kynológiu.. Vznikli ďalšie nové študijné odbory, a to: rybárstvo a odbory s ekonomickou orientáciou. V histórii školy má svoje miesto aj Dievčenská odborná škola so študijným odborom služby a domáce hospodárenie, na ktorý nadväzovali ekonomické služby ako nadstavbové štúdium. Po zániku týchto odborov sme otvorili študijný odbor obchod a podnikanie a paralelne s týmto študijným odborom vznikol ďalší - prevádzka a ekonomika dopravy so zameraním colná deklarácia, teraz s obsahovo širším zameraním logistika v doprave.

Kontinuitu rastu odborného vzdelania pre absolventov stredného odborného učilišťa zabezpečuje nadstavbové štúdium v odbore poľnohospodárstvo a pre absolventov stredných škôl s maturitou pomaturitné štúdium v zameraní chov koní a jazdectvo.

Spojenou školou sa stala 1. januára 2008 integráciou organizačných zložiek: Združená stredná škola poľnohospodárska v Ivanke pri Dunaji, Stredná poľnohospodárska a priemyselná škola J. A. Gagarina v Bernolákove, Stredné odborné učilište lesnícke v Modre – Harmónii.

Od 1. septembra 2009 má naša škola názov Stredná odborná škola, SNP 30, Ivanka pri Dunaji.

V súčasnosti je štruktúra učebných a študijných odborov na našej škole takáto:

    1. Denné štúdium absolventov ZŠ - štvorročné
4210 6 agropodnikanie 17 chov koní a jazdectvo
4210 6 agropodnikanie 18 kynológia
4210 6 agropodnikanie 04 farmárstvo
4215 6 rybárstvo
3760 6 prevádzka a ekonomika dopravy 00 logistika v doprave
6352 6 obchod a podnikanie
    1. Nadstavbové štúdium – pre absolventov trojročných učebných odborov
4512 4 poľnohospodárstvo
4521 4 lesné hospodárstvo
    1. Pomaturitné štúdium - denné kvalifikačné pomaturitné štúdium
4210 6 agropodnikanie 17 chov koní a jazdectvo

Učebné odbory: Denné štúdium absolventov ZŠ – trojročné:
4524 2 agromechanizátor, opravár
4580 2 chovateľ 02 chov koní a jazdectvo
4565 2 lesokrajinár
4575 2 mechanizátor lesnej výroby

 

 
 

Profil školy


     Stredná poľnohospodárska a priemyselná škola J. A. Gagarina  v Bernolákove poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie v 3 odboroch, ktoré sú 4-ročné a ukončené maturitou:
-          4243 6  mechanizácia pôdohospodárstva
        odborné zameranie: 01 mechanizácia poľnohospodárskej výroby
                                     03 technické služby na vidieku 
-          3765 6  technika a prevádzka dopravy (od školského roku 2006/2007 nahradila odbor 3772 6  doprava)
-          3917 6  technické a informatické služby
         odborné zameranie: 08 mechanizácia a doprava v pôdohospodárstve
                                                  
Škola má v súčasnosti 16 tried a navštevuje ju 303 študentov. Výchovno-vzdelávací proces zabezpečuje 31 učiteľov, ktorí majú úplnú pedagogicko-odbornú spôsobilosť.
                  Teoretická časť vyučovania prebieha v klasických triedach a v odborných učebniach (chémie, výpočtovej techniky, elektrotechniky, cestných vozidiel, technického laboratória, strojopisu, účtovníctva a i.). Učebne výpočtovej techniky sú vybavené modernou technikou a neodmysliteľným internetom, ktorý poskytuje žiakom najaktuálnejšie informácie. Praktická časť prebieha v dielňach (sústružníckej, kováčskej, zámočníckej, v brúsiarni, v stredisku technickej diagnostiky, v montážnej hale, v dielni hydraulických zariadení a i.), ktoré sú súčasťou školy. Podľa odboru vyučujeme 1 alebo 2 cudzie jazyky (anglický a nemecký jazyk), ekonomické predmety (ekonomiku, účtovníctvo, marketing, právnu náuku ...), odborné predmety podľa zamerania (cestné vozidlá, cestná doprava, mechanizácia, elektrotechnika, mechanika ...). Študenti získajú počas štúdia vodičský preukaz minimálne sk.B.
                  Škola je vybavená modernou telocvičňou a posilovňou. Kultúrno-spoločenské udalosti prebiehajú v spoločenskej miestnosti. Študenti, ktorí pochádzajú z väčšej vzdialenosti majú možnosť ubytovať sa v Domove mládeže a stravovať sa v školskej jedálni, ktoré sú súčasťou školy.
                  V areáli školy je vybudované futbalové ihrisko s umelým osvetlením, basketbalové, volejbalové, beach ihrisko atletický ovál - 350 m a dva tenisové kurty.
                  SPoPŠ ponúka využitie voľného času našim žiakom prostredníctvom krúžkov pod vedením učiteľov.
                  Naši absolventi sa uplatňujú na vysokých školách viacerých smerov a to: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Trnavská univerzita v Trnave či Ekonomická univerzita v Bratislave.
 
 

S kým môžete prísť do kontaktu?

 

riaditeľ Spojenej školy
Ing. Katarína Kubišová
spojsdir@nextra.sk

zástupca riaditeľa pre teoretické vyučovanie
Mgr. Stanislav Miko

zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie
Ing. Tatiana Vošáhlíková

zástupca riaditeľa pre internát a VMV
Mgr. Viera Findurová

tel/fax: 02 / 45 943 062
spojs@nextra.sk

Kde nás nájdete?

Zobrazit